ارتباط با ما

ئد

 

دفتر مرکزی:

بوشهر، خیابان مطهری، نبش کوچه عرفان۱، ساختمان تجاری مسیله، طبقه پنجم، واحد ۵۱۰، کد پستی: ۷۵۱۴۸۱۹۹۸۷

شماره تماس: ۳۳۵۴۴۱۲۹-۰۷۷      نمابر: ۳۳۵۴۴۰۶۵-۰۷۷

مدیر عامل: ۴۱۵۹ ۶۹۹ ۵۲ ۹۷۱+ ،  ۳۰۲۶ ۳۸۲ ۹۱۱ ۹۸+

مدیر فنی: : ۴۸۳۱ ۹۷۴ ۵۰ ۹۷۱+ ،  ۶۴۸۸ ۵۶۶ ۹۳۶ ۹۸+

مدیر فروش: ۴۹۹۸ ۹۲۶ ۹۱۷ ۹۸+

پست الکترونیکInfo@parsfanavarkimia.net

پست الکترونیک بخش فنی:  Technical@parsfanavarkimia.net

پست الکترونیک بخش فروش: Sales@parsfanavarkimia.net